Egzamin zawodowy 2020 styczeń - KLUCZ ODPOWIEDZI CKE. Rozwiązania z egzaminu pisemnego [formuła 2017 i 2012]

red.
Egzamin zawodowy 2020 styczeń - KLUCZ ODPOWIEDZI CKE [formuła 2010, 2017]. Zobacz rozwiązania z egzaminu pisemnego, który pisali 10 stycznia uczniowie. W galerii powyżej znajdziesz KLUCZE ODPOWIEDZI - z wszystkich zawodów! Było ciężko? Czekamy na Wasze komentarze.

KLUCZE ODPOWIEDZI CKE. Egzamin zawodowy pisemny 2020 styczeń [sesja zimowa]. Sprawdź klucz odpowiedzi z Twojego zawodu!

Uczniowie i absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych pisali w piątek 10 stycznia egzamin zawodowy potwierdzający ich kwalifikacje zawodowe, według nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Trwa głosowanie...

Egzamin zawodowy 2020. Pisałeś go? Był trudny?

W galerii znajdziesz KLUCZE ODPOWIEDZI do egzaminów z tych zawodów:
AU.04 Eksploatacja środków transportu drogowego
AU.06 Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu ceramicznego
AU.08 Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego
AU.10 Wytwarzanie obuwia
AU.12 Wykonywanie wyrobów tapicerowanych
AU.14 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
AU.15 Wytwarzanie wyrobów stolarskich
AU.20 Prowadzenie sprzedaży
AU.21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
AU.22 Obsługa magazynów
AU.23 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
AU.26 Projektowanie fryzur
AU.28 Realizacja projektów multimedialnych
AU.29 Sprzedaż produktów i usług reklamowych
AU.31 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów
AU.32 Organizacja transportu
AU.33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach
AU.34 Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach
AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
AU.36 Prowadzenie rachunkowości
AU.37 Obsługa operacyjna portu lotniczego
AU.38 Prowadzenie działań we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej
AU.39 Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych
AU.42 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
AU.46 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów
AU.54 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
AU.59 Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych
AU.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
AU.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp
AU.63 Organizacja i prowadzenie archiwum
AU.64 Opracowywanie materiałów archiwalnych
AU.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
AU.66 Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego
AU.67 Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich
AU.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji
AU.69 Organizacja przewozu środkami transportu drogowego
BD.01 Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
BD.04 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
BD.05 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
BD.11 Wykonywanie robót ciesielskich
BD.14 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
BD.17 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
BD.18 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
BD.19 Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych
BD.22 Organizacja robót związanych z budową , montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
BD.23 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych
BD.25 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów
BD.26 Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych
BD.29 Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych
BD.30 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów
BD.31 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów
BD.32 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami
EE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
EE.03 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
EE.07 Obsługa oprogramowania i sprzętu informatycznego wspomagających użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową
EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych
EE.10 Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych
EE.11 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi
EE.15 Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych
EE.17 Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej
EE.22 Eksploatacja urządzeń elektronicznych
EE.24 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej
EE.25 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej
EE.26 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
MG.03 Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
MG.11 Eksploatacja złóż podziemnych
MG.12 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
MG.14 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych
MG.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
MG.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających
MG.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
MG.24 Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych
MG.30 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych
MG.34 Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych
MG.35 Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych
MG.39 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych
MG.43 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
MG.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
MS.01 Świadczenie usług w zakresie masażu
MS.03 Ochrona osób i mienia
MS.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
MS.05 Świadczenie usług opiekuńczych
MS.06 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej
MS.08 Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej
MS.09 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej
MS.10 Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki
MS.11 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka
MS.12 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
MS.13 Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia
MS.14 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy
MS.15 Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy
MS.16 Świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki słuchu
MS.17 Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi
MS.18 Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej
MS.19 Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii
RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej
RL.04 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej
RL.05 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych
RL.06 Jeździectwo i trening koni
RL.07 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie
RL.08 Ocena stanu środowiska
RL.10 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
RL.11 Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego
RL.13 Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych
RL.14 Użytkowanie zasobów leśnych
RL.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
RL.17 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej
RL.19 Organizacja chowu i hodowli koni
RL.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
RL.23 Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska
RL.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych
ST.02 Realizacja nagrań
ST.04 Montaż nagrań dźwiękowych
ST.05 Realizacja nagrań studyjnych
ST.09 Przygotowanie i organizacja produkcji filmowej/telewizyjnej
TG.02 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń
TG.03 Produkcja wyrobów piekarskich
TG.04 Produkcja wyrobów cukierniczych
TG.05 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych
TG.07 Sporządzanie potraw i napojów
TG.08 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
TG.09 Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego
TG.10 Wykonywanie usług kelnerskich
TG.12 Planowanie i realizacja usług w recepcji
TG.13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
TG.14 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
TG.15 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych
TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
TG.17 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

Egzamin zawodowy 2020 styczeń - KLUCZ ODPOWIEDZI CKE. Rozwią...


Wcześniej pisaliśmy:

Egzamin zawodowy 2020 styczeń. KLUCZE ODPOWIEDZI - egzamin pisemny [CKE, sesja zimowa, PDF, wszystkie zawody]

Uczniowie mieli 60 minut na egzaminie, odpowiedzieć łącznie musieli na 40 pytań zamkniętych. Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie, zdający musi uzyskać określoną ilość punktów:‎

  • trzeba zdobyć co najmniej 50 % punktów tzn. minimum ‎‎20 punktów) z części pisemnej, a ponadto
  • co najmniej 75 % punktów z części praktycznej

Po zdaniu egzaminu (obu części) zdający otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Po zdaniu egzaminów ze wszystkich kwalifikacji wchodzących w skład danego zawodu (uzyskaniu świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie) oraz po uzyskaniu odpowiedniego poziomu wykształcenia wydawany jest dyplom potwierdzający te kwalifikacje.

Egzamin zawodowy 2020

Egzamin zawodowy [styczeń 2020] to egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Jest on ‎formą oceny poziomu opanowania ‎przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu ‎jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie. Do egzaminu mogli przystąpić absolwenci wszystkich typów szkół zawodowych, którzy uzyskali świadectwa ukończenia szkoły. Egzamin składa się z części pisemnej i praktycznej.

W terminie od 11 stycznia do 15 lutego 2020 r. odbywać się będzie część praktyczna według harmonogramów ogłoszonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Egzamin zawodowy 2020 styczeń - KLUCZ ODPOWIEDZI CKE. Rozwią...

W formule 2012 do części pisemnej egzaminu zostało zgłoszonych ponad 127 000 osób w 224 kwalifikacjach (z tego w 140 kwalifikacjach zdawanych z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu), a do części praktycznej ponad 139 000 osób w 209 kwalifikacjach. Do najczęściej wybieranych kwalifikacji należą:

• A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych w zawodzie technik logistyk
• A.36 Prowadzenie rachunkowości w zawodzie technik rachunkowości
• B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej w zawodzie technik budownictwa
• E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami w zawodzie technik informatyk
• M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych w zawodzie technik pojazdów samochodowych
• T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie w zawodzie technik hotelarstwa
• T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

W formule 2017 do części pisemnej egzaminu zostało zgłoszonych ponad 40 000 osób w 139 kwalifikacjach (z tego w 64 kwalifikacjach zdawanych z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu), a do części praktycznej ponad 46 000 osób w 138 kwalifikacjach. Do najczęściej wybieranych kwalifikacji należą:

• AU.22 Obsługa magazynów w zawodzie technik logistyk
• AU.36 Prowadzenie rachunkowości w zawodzie technik rachunkowości
• AU.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy w zawodzie technik usług kosmetycznych
• EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci w zawodzie technik informatyk
• MS.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w zawodzie opiekun medyczny
• MS.12 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy
• TG.12 Planowanie i realizacja usług w recepcji w zawodzie technik hotelarstwa.

Egzamin zawodowy 2019 Zima (styczeń – luty 2020)

Egzamin zawodowy - część pisemna 10 stycznia 2020

Część pisemna egzaminu zawodowego 2019 trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 ‎‎zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna ‎ ‎jest prawidłowa. ‎ Część pisemna może być zdawana z wykorzystaniem wydrukowanych papierowych arkuszy ‎egzaminacyjnych lub przy komputerze.‎

Egzamin zawodowy 2019 - część praktyczna:
- Model „d” - 9 stycznia 2019 r.
- Model „w”, „wk” i „dk” - od 11 stycznia do 16 lutego 2019 r

Część praktyczna egzaminu zawodowego 2019 trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut i jest ‎przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego ‎‎zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎‎egzaminacyjnym.

Egzamin zawodowy 2020 styczeń - KLUCZ ODPOWIEDZI CKE. Rozwią...

Czytaj także

Znamy nowy termin wyborów prezydenckich

Wideo

Komentarze 14

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gosciowa

Cześć, miał już ktoś praktyczny RL26 florystyka? Pozdrawiam

M
Madzia

Ktoś au62 praktyka?

D
DOROTA SŁOTA z działu kadr

Na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Częstochowie technik ekonomista i magister pedagogiki dokonały krytycznej oceny dorobku naukowego doktora nauk humanistycznych

G
Gość
10 stycznia, 14:19, Gość:

Strona próbuje wzbogacić się na kliknięciach w reklamy publikując artykuł o rzekomych odpowiedziach do egzaminu zawodowego ze stycznia 2020 - których oczywiście nie udostępnia. To jest jawne oszustwo.

10 stycznia, 15:05, Gość:

witam w prawdziwym swiecie XD

Scwane lisy

G
Gość

ktoś ma ms.19 ?technik elektroradiolog?

J
Joo

Podobno 13go po 12tej mają ogłosić .

J
Joo

Au 65 czekam.

G
Gość

Czy ma ktoś w 100% dobrze rozwiązany arkusz Rl3

N
Natka

Czy ktoś ma odp do au61? :)

D
Dawać RL.16 !

Dawać RL.16 !

G
Gość

czy ktos wie gdzie sa wyniki au.68 opr gov bo ta nie ma dostepu

G
Gość

a gdzie au.68? niby ma byc a go nie ma.....

G
Gość
10 stycznia, 14:19, Gość:

Strona próbuje wzbogacić się na kliknięciach w reklamy publikując artykuł o rzekomych odpowiedziach do egzaminu zawodowego ze stycznia 2020 - których oczywiście nie udostępnia. To jest jawne oszustwo.

witam w prawdziwym swiecie XD

G
Gość

Strona próbuje wzbogacić się na kliknięciach w reklamy publikując artykuł o rzekomych odpowiedziach do egzaminu zawodowego ze stycznia 2020 - których oczywiście nie udostępnia. To jest jawne oszustwo.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3