Akredytacja KAUT i certyfikat europejski ACE® LABEL dla informatyki w Politechnice Częstochowskiej

Materiał informacyjny Politechnika Częstochowska
Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT) przyznała kierunkowi Informatyka, prowadzonemu w Politechnice Częstochowskiej na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia, akredytację i europejski certyfikat EUR-ACE® Label (EURopean ACcredited Engineer) na okres pięciu lat.

KAUT jest członkiem ENAEE (European Network for Engineering Accreditation) przyznającego certyfikat i w jej imieniu przeprowadza proces akredytacyjny. Decyzja Komisji poprzedzona była przygotowaniem raportu samooceny oraz wizytacją zespołu oceniającego. W trakcie wizytacji odbyły się spotkania ze studentami, nauczycielami akademickimi oraz przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego.

Certyfikat EUR-ACE® Label, przyznawany od roku 2006, jest potwierdzeniem wysokiej jakości programów i kształcenia w ramach studiów technicznych. Wymagania stawiane przed certyfikowaną uczelnią są znacznie wyższe niż przewidziane w polskim systemie akredytacji i weryfikowane przez Polską Komisję Akredytacyjną. Certyfikat ten jest uznanym potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia na kierunkach technicznych i stanowi ważną wskazówkę dla kandydatów stojących przed wyborem uczelni oraz przedsiębiorstw poszukujących pracowników wśród absolwentów, jak i partnerów do realizacji projektów badawczych i rozwojowych.

Informatyka jest pierwszym kierunkiem w Politechnice Częstochowskiej i w regionie, który uzyskał akredytację KAUT i posiada certyfikat EUR-ACE® Label. Zespół oceniający i Komisja Akredytacji Uczelni Technicznych stwierdziły spełnianie przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki postawionych przez ENAEE wymagań dotyczących m.in. strategii edukacyjnej, kadry nauczającej, programów kształcenia, projektowania i praktyki inżynierskiej, warunków kształcenia oraz systemu i organizacji kształcenia w odniesieniu do kierunku Informatyka. Za wyróżniające się na tle innych akredytowanych uczelni uznane zostały rozwiązania w zakresie e-learningu.

Działająca od lat na Politechnice Częstochowskiej platforma e-learningowa, pozwoliła w chwili pojawienia się zagrożeń pandemicznych, na skuteczne przejście na nauczanie zdalne bez uszczerbku dla jakości nauczania.
Informatyka jest obecnie najchętniej wybieranym kierunkiem kształcenia na Politechnice Częstochowskiej. Obecnie kształci się na nim niemal tysiąc studentek i studentów. Zajęcia prowadzone są na trzech stopniach kształcenia.

Studenci pierwszego stopnia mają do wyboru trzy zakresy kształcenia. Są to:
• Inżynieria oprogramowania,
• Programowanie aplikacji internetowych,
• Sieci komputerowe.

Wyboru zakresu studenci dokonują w trakcie trzeciego semestru po poznaniu znacznej części treści kierunkowych, co znacząco ułatwia podjęcie prawidłowego wyboru.

Dla kandydatów na studia II stopnia w ramach kierunku Informatyka przygotowanych zostało pięć zakresów kształcenia w języku polskim:
• Aplikacje biznesowe i bazy danych,
• Zintegrowane systemy zarządzania i analizy danych,
• Cyberbezpieczeństwo,
• Sztuczna Inteligencja i Data Science,
• Sieci komputerowe (tylko studia niestacjonarne)

oraz całkowicie angielskojęzyczny zakres kształcenia:
• Computational Intelligence and Data Mining.

Ponadto, od najbliższego roku akademickiego oferta Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki została rozszerzona o nowy kierunek studiów II stopnia (magisterskich) o nazwie
• Sztuczna Inteligencja i Data Science.

Program tych studiów przygotowali nauczyciele akademiccy prowadzący działalność badawczą w tym zakresie i oni będą również wykładowcami na tym kierunku. Tematyka sztucznej inteligencji była obecna w naszych programach kształcenia już w ostatniej dekadzie ubiegłego stulecia. Obecnie nastąpił zauważalny wzrost zapotrzebowania rynku na specjalistów z tego zakresu i dlatego Wydział oferuje kandydatom możliwość studiowania tej tematyki w nowoczesnym ujęciu.

Oprócz wysokich kompetencji kadry badawczo-dydaktycznej, za sukcesem kierunku Informatyka prowadzonego w Politechnice Częstochowskiej na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki stoją pozytywne kontakty z otoczeniem gospodarczym, dzięki którym Uczelnia i Wydział szybko reagują na potrzeby rynku pracy. Na początku drugiej dekady XXI wieku, po konsultacjach z firmami wdrażającymi systemy zarządzania przedsiębiorstw (między innymi RESOLUTION Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego i NAV.COM Sp. k. z Częstochowy) oraz użytkownikami takich systemów z branży transportowej i logistycznej przygotowane zostały zakresy kształcenia Aplikacje biznesowe i bazy danych oraz Zintegrowane systemy zarządzania i analizy danych, które ciągle modyfikowane i uaktualniane są do dziś chętnie wybierane.

W odpowiedzi na rosnące zagrożenia cyberprzestępczością nastąpił zauważalny wzrost zapotrzebowania na specjalistów z zakresu cyberbezpieczeństwa. W latach 2018-2019 pracownicy Wydziału przeprowadzili wieloetapowe konsultacje z liderami branży (m.in. z NASK – Państwowym Instytutem Badawczym i Centrum IT międzynarodowego koncernu ZF). Efektem było przygotowanie i uruchomienie w roku 2020 nowoczesnego zakresu kształcenia Cyberbezpieczeństwo w ramach studiów II stopnia. Warto dodać, że zakres ten uzyskał certyfikat Studia z przyszłością nadawany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Jest to kolejne, oprócz akredytacji KAUT i certyfikatu EUR ACE® Label potwierdzenie wysokiego poziomu kształcenia na kierunku Informatyka w Politechnice Częstochowskiej. Najważniejsze jest jednak duże zainteresowanie i wybieranie tego zakresu kształcenia przez kandydatów.

W dyscyplinie naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Politechnika Częstochowska prowadzi również studia doktoranckie. Absolwenci studiów magisterskich zainteresowani dalszym rozwojem mogą aplikować do Szkoły Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej. Zajęcia ukierunkowane są na prowadzenie własnej działalności badawczej, której uwieńczeniem jest przygotowanie rozprawy doktorskiej. Dyscyplina naukowa Informatyka Techniczna i Telekomunikacja jest jedną z siedmiu, w których Politechnika Częstochowska posiada uprawnienia nadawania stopnia naukowego doktora i jedną z sześciu, w których posiada uprawnienia nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Od lipca 2019 r. Politechnika Częstochowska realizuje projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt daje też dodatkowe możliwości rozwoju studentom kierunku Informatyka. Dla studentów studiów II stopnia przewidziano między innymi fakultatywne zajęcia warsztatowe i staże. Zajęcia warsztatowe odbywają się na terenie Politechniki Częstochowskiej ale realizowane są w całości przez zewnętrznych specjalistów i praktyków z branży IT. Staże odbywają się u partnerów zewnętrznych działających w branży informatycznej. Uczestnicy stażów otrzymują dofinansowanie zakwaterowania i utrzymania wynikające z uczestnictwa w projekcie ZPRPCz.

Najbliższa rekrutacja na studia informatyczne I i II stopnia zaczyna się już w czerwcu. Zapraszamy!

PCzhttps://www.pcz.pl/
Instagram https://www.instagram.com/politechnikaczestochowska
Facebook https://www.facebook.com/politechnikaczestochowskaPCz

Informator o studiach
https://www.pcz.pl/sites/default/files/pcz_informator_2021-2022.pdf
Wirtualny spacer po kampusiehttps://pcz.pl/sites/default/files/spacer/
Zasady Rekrutacjihttps://www.pcz.pl/pl/studia-i-i-ii-stopnia
https://www.pcz.pl/pl/content/kandydatow-na-studia-prosimy-o-kontakt-z-biurem-studentow-zagranicznych-politechniki
Spot PCzhttps://www.youtube.com/watch?v=OaZPEyKhCTw&t=20s
Festiwal Naukihttps://www.youtube.com/watch?v=ej7DytNSWm0
Dzień Otwarty PCzhttps://www.youtube.com/watch?v=swuN2-nY3XE

Materiał oryginalny: Akredytacja KAUT i certyfikat europejski ACE® LABEL dla informatyki w Politechnice Częstochowskiej - śląskie Nasze Miasto

Dodaj ogłoszenie